สัมมนา โครงการพัฒนาเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม เรื่อง ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี
Free Seminar
  • 12 มิถุนายน 2562
  • 08.30-15.00 น.
  • Meeting Room 223
"แนวทางการนำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี (มอก.2691) ไปสู่การปฏิบัติ"
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.30 น. พิธีเปิดโครงการฯ โดย ผู้บริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
09.30-10.00 น. การบรรยายหัวข้อ ความสำคัญของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อรองรับและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0
บรรยายโดย ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15-11.00 น. การบรรยายหัวข้อ กรมโรงงานอุตสาหกรรมกับการส่งเสริมความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม
บรรยายโดย ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม
11.00-12.00 น. การบรรยายหัวข้อ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ : รับรู้ เข้าถึง เข้าใจ นำไปปฏิบัติ กับ สาระสำคัญของ มอก.นาโน ๗ เล่ม
บรรยายโดย ดร.ฉวีวรรณ ทรัพย์เจริญกุล
นักวิจัยกลุ่มวิจัยการวิเคราะห์ระดับนาโนขั้นสูงและความปลอดภัย
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. การบรรยายหัวข้อ แนวทางการประยุกต์ใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี : วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับผู้มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยี
บรรยายโดย ดร.ปวิตราภรณ์ สมุทรทัย

การบรรยายหัวข้อ การทดสอบด้านความปลอดภัยของวัสดุนาโน
บรรยายโดย ดร.ศศิธร เอื้อวิริยะวิทย์
นักวิจัยกลุ่มวิจัยการวิเคราะห์ระดับนาโนขั้นสูงและความปลอดภัย
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
14.00-15.00 น. รับประกาศนียบัตรและกล่าวปิดการสัมมนาฯ
โดย รองศาสตราจารย์ พลตรี ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู
ประธานคณะทำงานโครงการพัฒนาเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม เรื่อง ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี

หมายเหตุ กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

จัดโดย

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่:
จุฑารัตน์ พาพันธ์
งานความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โทร. 0 2117 6608

ลงทะเบียนได้ที่