The 9th International Coding, Marking & Labelling Technology Exhibition

บนบรรจุภัณฑ์บรรจุข้อมูลสำคัญ
ระบบการปิดฉลาก การให้ข้อมูล รหัสสินค้า และบาร์โค้ด (Coding และ Marking) ทั้งหมดนี้ล้วนช่วยสินค้าระบุข้อมูลสำคัญลงบนตัวบรรจุภัณฑ์ ซึ่งตลาด Coding และ Marking ทั่วโลกนั้นคาดกันว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 7 พันล้านดอลลาร์ในปี 2566 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ย 7% ต่อปี ตลอดช่วงปี 2561-2566 นี้ โดยเอเชียแปซิฟิกถือเป็นตลาดใหญ่และโตเร็วที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะการเติบโตที่แข็งแกร่งจากภาคการผลิต การขยายตัวอย่างรวดเร็วของเขตเมือง และความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีมากขึ้น

ระบบ Coding และ Marking นั้นมีส่วนช่วยลูกค้าให้สามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้า และยังช่วยรักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์เอาไว้ได้ด้วย ดังนั้น แบรนด์ต่างๆ จึงให้ความสำคัญ และมองหาเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเข้ามาทดแทนระบบและเครื่องจักรเดิมที่ไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการใหม่ๆ ได้ เช่น การปรับแต่งให้เข้ากับบรรจุภัณฑ์เพื่อการทวนสอบย้อนกลับ เป็นต้น

ปัจจุบัน บริษัทเจ้าของเทคโนโลยีในตลาด Coding และ Marking ต่างก็ลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตอบโจทย์ทุกความต้องการทางด้าน Coding และ Marking ให้กับทุกๆ อุตสาหกรรม ซึ่งสามารถพบสิ่งเหล่านี้ได้ที่โซน Coding,Markings&LabellingAsia ซึ่งจัดขึ้นในงานโพรแพคเอเชีย อันเป็นเวทีสำคัญที่จัดแสดงโซลูชันและเทคโนโลยีจากบริษัทชั้นนำต่างๆ ไว้มากมาย

2019 Coding,Markings&LabellingAsia Featured Exhibitors