Sustainability

แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของงาน ProPak Asia

เรารู้ว่าเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน ProPak Asia ไม่ว่าจะเป็น ผู้ร่วมแสดงงาน ผู้เข้าชมงาน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดที่เกี่ยวข้องโดยรวม การจังานProPak Asia นั้นทำให้ผู้จัดงานมีโอกาสที่จะปรับปรุงสิ่งที่เราจะพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ในมุมทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และ ทางเศรษฐกิจในประเทศที่เราจัดงาน ผู้จัดงานต้องการทำให้งาน ProPak Asiaนั้นส่งผลที่สำคัญผ่านการแสดงความรับผิดชอบ และร่วมมีบทบาทในการช่วยอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับProPak Asia นั้นมีการพัฒนาที่ยั่งยืน และสร้างเครือข่าย สร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการช่วยแก้ปัญหา อุปสรรคความท้าทายในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการจัดงาน ProPak Asia นั้นเริ่มต้นได้มีความมุ่งหวังที่จะสร้างคอนเซ็ปต์ของการจัดงานปี 2563 เป็นการเน้นเรื่อง การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการนำดิจิตอลเข้ามาปรับใช้ ในการนี้งาน ProPak Asia นั้นโดยชื่อแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่คือ ส่วนการผลิตแปรรูป และส่วนบรรจุภัณฑ์ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรน่า โควิด 19ทั่วไปนั้นทั้งยังมีการกระจาย และการเกิดการแพร่ระบาดรายวันในจำนวนที่สูงในกลุ่มประเทศอาเซียน ถึงแม้เราจะมีการจัดงานขึ้นในสถานที่จัดงานจริงนั้น เรายังได้จัดงานในรูปแบบออนไลน์ควบคู่กันไปเพื่อให้ทั้งผู้ร่วมแสดงงาน และผู้เข้าชมงานที่ไม่สามารถเดินทางได้ ได้เข้าร่วมงาน และยังมีการนำเสนอในรูปแบบการมีโครงสร้างภายในงาน แต่พบปะแบบออนไลน์ที่เรารู้จักกันในชื่อไฮบริด

ในฐานะผู้จัดงานได้เห็นว่าผู้ร่วมงานไม่ว่าจะเป็นผู้แสดงงาน ผู้เข้าชามงาน ผู้ให้การสนับสนุนงานต่างๆนั้นให้ความสำคัญและสนใจในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงทำให้เราต้องยิ่งเพิ่มความพยายามในการพัฒนานั้นให้เกิดความยั่งยืนกับการจัดงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีการนำมาสื่อสารให้เป็นที่เข้าใจและรับรู้ในพื้นที่การจัดงาน

เป้าหมาย 3 ประการ:

เราต้องการให้งาน ProPak Asia ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ช่วยกันพัฒนาเพี่อความยั่งยืน

 • การจัดให้มีการแสดงเนื้อหาในรูปแบบต่างๆที่ช่วยการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
 • การแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนจากหน่วยงานต่างๆที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
 • การพัฒนาตลาดเพื่อผู้มีส่วนร่วมที่เกี่ยวช้อง
 • การสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ร่วมแสดงงาน ผู้เข้าร่วมงานต่างๆ ได้เข้าร่วมงานและ มีผลต่อการสร้างการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

เราทำอย่างไร?

 • ในการจัดงานสัมมนานั้นจะมีการจัดสัมมนาที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนา การวิจัย การศึกษา ซึ่งให้ข้อมูลที่ลงลึก และครอบคลุมในหลายด้านของอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
 • การจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ที่ผู้ร่วมงานได้ใช้บริการฟรี เช่นที่มีชื่อเรียกว่า Sustainability Square ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างการมีปฏิสัมพันธ์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับมุมมองต่างๆในการสร้างความยั่งยืน
 • การจัดเวทีกิจกรรมเพื่อผู้ประกอบการในระดับ เล็ก และกลาง ที่จะช่วยให้พวกเขาได้เข้าใจวิถีการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน
 • จัดบริเวณให้คำปรึกษา และให้แนวทางเกี่ยวกับการสร้าง ออกแบบ บรรจุภัณฑ์ให้มีความยั่งยืน
 • สำหรับมุมกิจกรรม Sustainability square นั้นก็จะนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้จัดงาน ที่จะทำให้ผู้ร่วมงานเข้าใจในมุมของผุ้จัดงานที่จะสร้างงานแสดงสินค้าเพื่อความยั่งยืน และกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยน การคิดในมุมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในระดับที่บุคคลจะมีส่วนร่วม และขยายไปจนถึงระดับองค์กรที่จะมาแลกเปลี่ยนและแสดงให้เห็นกันว่าองค์กรมีการให้ความสำคัญด้านใดอย่างไรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • การประชาสัมพันธ์องค์กรที่เราร่วมสนับสนุนงานการกุศลเพื่ช่วยเหลือ และโครงการด้านการสร้างความยั่งยืนจากหน่วยงานต่างๆ ภายในพื้นที่การจัดงานภายใต้ซุ้มการแสดงที่เรียกว่า Kind Thailand
 • การนำเสนอนวัตกรรมเพื่อแสดงผลงานและการคิดค้นบรรจุภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมและตอบสนองด้านการสร้างความยั่งยืน
 • การจัดซุ้มการแสดงงานเพื่อ SME โดยเน้นการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับตลาด การแนะนำแนวทางการพัฒนาสินค้าเพื่อขายในตลาด

เราต้องการให้แน่ใจว่าการจัดงาน ProPak Asia นั้นมุ่งเน้นการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

 • การทำงานตามเป้าหมายของกลุ่มบริษัทอินฟอร์ม่าที่จะทำให้เกิดการสูญเสีย และการทำให้เกิดของเสียประเภทคาร์บอนจากการดำเนินการจัดงานที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นศูนย์ในปี 2568
 • ดำเนินการจัดงาน ProPak asia ให้มีการลดระดับการสร้างของเสียประเภทคาร์บอนไปที่สิ่งแวดล้อม
 • สิ่งที่เรานำมาใช้ในการจัดงานจะต้องคำนึงถึงเรื่องความยั่งยืนเป็นหลัก
 • การร่วมทำงานและประสานงานกับสถานที่จัดงาน และผู้ให้บริการต่างๆให้มีการให้ความสำคัญในเรื่องของการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในการให้บริการต่อผู้เข้าร่วมงาน
 • การทำงานโดยเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป และมีการให้ความรู้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการเริ่มนำดิจิตอล และเทคโนโลยี มาใช้เพื่อทดแทนวิถีการทำงานและการเตรียมงานต่างๆในวิถีเดิม เช่นการใช้ดิจิตอลแทนการพิมพ์ต่างๆ การลดการผลิตด้านงานปฏิบัติการและนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้

เราทำอย่างไร?

 • การปรับใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการสื่อสาร เพื่อลดการผลิตแล้วทิ้ง
 • ประสานงานและทำงานร่วมกับสถานที่จัดงานในเรื่องการจัดการใช้พลังงานอย่างประหยัด
 • ประสานงานและทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหารและเครื่องดื่ม ในการใช้อุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่น ใช้ภาชนะที่นำกลับมาใช้ได้ ในภาชนะที่ย่อยสลายได้ การร่วมการประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้กระบอกน้ำเติมแทนที่จะใช้แบบครั้งเดียวทิ้ง
 • ประสานงานและทำงานร่วมกับสถานที่จัดงานในการวางแผนการจัดการของเสียและขยะที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดงาน เช่น มีการจัดถังขยะ แบบแยกประเภทให้เพียงพอรอบบริเวณการจัดงาน
 • การจัดกิจกรรมแข่งขันการออกแบบ และก่อสร้างบูธลักษณะเน้นความยั่งยืน
 • การจัดเตรียมกระเป๋าผ้า กระบอกน้ำเพื่อใช้เติมน้ำดื่ม เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้รับ และส่งเสริมให้เกิดการนำกลับมาใช้ได้อีก
 • การนำ เทคโนโลยี ดิจิตัลมาใช้ในกระบวนการด้านลงทะเบียนเข้าชมงาน เพื่อลดการใช้ กระดาษ ที่ผลิตบัตรเข้างาน ซึ่งเป็นการลดการใช้กระดาษ ใช้หมึกในการพิมพ์

เราต้องการให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมและธุรกิจได้เข้าใจว่าการจัดงานแสดงสินค้า ProPak Asia นั้นจัดทำขึ้นโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 • การจัดงานที่ปลอดภัยและมีศีลธรรม จรรยาบรรณ
 • การจัดงานที่คำนึงถึงความเป็นอยู่และเข้าถึงได้ในทุกระดับ
 • สร้างผลได้เสียทางด้านบวกให้กับประเทศที่จัดงานและสังคมที่ดำเนินงาน
 • มีการวัดผลได้

เราทำอย่างไร?

 • ในสถานการณ์ที่การเดินทางข้ามประเทศ นั้นเป็นเรื่องที่ลำบาก ProPak Asia ได้นำดิจิตัล เทคโนโลยีสร้างงานแสดงสินค้าแบบออนไลน์ ในช่วงเวลาเดียวกับการจัดงานจริงเพื่อให้ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้ได้มีโอกาสเข้าถึง
 • การจัดเนื้อหาสัมมนา องค์ความรู้ต่างๆผ่านระบบออนไลน์ซึ่งทำให้ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้ และผู้ที่อยู่ในเวลาที่ต่างกันได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้นั้นๆผ่านออนไลน์
 • การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กรภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษา เพื่อพัฒนาเนื้อหาที่มีส่วนช่วยในการทำงาน และส่งผลดีให้กับสมาชิกของแต่ละองค์กร
 • การให้ความสำคัญกับทุกระดับธูรกิจ โดยการขยายการเข้าร่วมงานไปยังกลุ่ม ผู้ประกอบการขนาดกลางไปถึงขนาดเล็ก และผู้เริ่มธุรกิจรายใหม่ๆ
 • การร่วมงานกับหน่วยงานราชการเพื่อร่วมพัฒนาโครงการต่างๆตามนโยบายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในอนาคตรวมไปถึงภาคการศึกษา

หากท่านต้องการทำงานร่วมกับเราในด้านการพัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยืน หากท่านสนใจแบ่งปันประสบการณ์ที่ท่านได้ทำในเรื่องการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หรือท่านมีความคิดอะไรที่จะมาช่วยการพัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยืน ท่านสามารถติดต่อได้ที่ทีมงาน ProPak Asia หรือ ทีมงานด้านการสร้างความยั่งยืน ที่อีเมลล์ [email protected] และท่านสามารถศึกษาข้อมูลด้านการสร้างความยั่งยืนของทาง Informa ได้ที่: https://informa.com/sustainability/

ไฮไลท์ใหม่ในงานโพรแพ็ค เอเชีย 2020 : โซนกิจกรรมเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Square)

Sustainability Square เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน ช้อมูลความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยืน ซึ่งจะครอบคลุมในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอางค์ ยารักษาโรค และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ตั้งแต่ส่วนของการผลิตแปรรูปจนถึงด้านบรรจุภัณฑ์

แนวโน้มอุตสาหกรรมทางด้านอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอางค์ ยารักษาโรค และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ล้วนแล้วแต่เน้นเรื่องมาตรฐานของสินค้า และมาตรฐานของบรรจุภัณฑ์ โดยธุรกิจเหล่านี้ได้พิจารณาการสร้างความยั่งยืนเป็นหนึ่งมุมมองที่จะต้องนำมาใช้ในการผลิตทั้งกระบวนการ และด้วยเหตุผลที่ผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสำคัญกับเรื่องของความยั่งยืน ธุรกิจต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นต้น ในปัจจุบันเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องที่จะต้องปฏิบัติโดยไม่สามารถต่อรองได้ ด้วยการสร้างมาตรฐานจากผู้ซื้อ เรามีความหวังว่า Sustainability Square จะ เป็นจุดที่มีการแลกเปลี่ยนแนวความคิด การแสดงผลงานที่องค์กรต่างๆได้ทำและปฏิบัติในมุมของการสร้างความยั่งยืน. ใน Sustainability Square มีการนำเสนออะไรบ้าง

 • การจัดกิจกรรมแสดงแผนภาพ SDGs ซึ่งจะมีการถามตอบเกี่ยวกับการให้ความสำคัญขององค์กรต่างๆในเรื่อง SDGs พร้อมมีกิจกรรมทดสอบความรู้เกี่ยวกับ SDGs ทั้ง 17 ข้อ
 • มีการทำบอร์ดแสดงความคิดเห็น เราเชื่อว่าการคิดเพียงอย่างเดียวอาจไม่ช่วยในการแบ่งปันสิ่งที่องค์กรต่างๆให้ความสำคัญ ดังนั้นการนำมาเขียนมาแชร์จะเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นการรับรู้และการนำไปปฏิบัติ
 • การประชาสัมพันธ์และอธิบายแนวทางการพัฒนาการสร้างความยั่งยืนที่งาน ProPak Asia จะทำเพื่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและประเทศไทยได้
 • การให้ผู้ร่วมงานได้รับทราบถึงโครงการทางด้านการสร้างความยั่งยืนในสังคม หลายๆองค์กร และเป็นการช่วยสร้างเครือข่าย ขยายเครือข่าย และ เป็นส่วนหนึ่งให้การทำให้เกิดขึ้นจริงโดยการนำเครือข่ายองค์กรเหล่านี้ร่วมออกงานในซุ้มการแสดงงานที่เรียกว่า พาวิลเลียน "KIND Thailand"
 • การประชาสัมพันธ์เรื่องการลดใช้ถุงพลาสติก ขวดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวโดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการใช้กระบอกน้ำใช้ซ้ำได้ และมีบริการตู้น้ำ เพื่อให้เกิดการรับรู้และรณรงค์ลดการใช้พลาสติกครั้งเดียว ซึ่งจะจัดเป็นซุ้มแลกกระบอกน้ำ และถุงผ้าภายในงาน
 • ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบข้อมูลทางการตลาด แนวโน้มต่างๆซึ่งเป็นข้อมูลที่หลายๆหน่วยงานนำเสนอเน้นเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน