เงื่อนไขการเข้าชมงาน


เงื่อนไขการเข้าชมงาน

  • งานแสดงสินค้านี้เปิดสำหรับนักธุรกิจและผู้ประกอบการเท่านั้น
  • ไม่อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปและเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าชมงาน
  • ผู้เข้าชมงานลงทะเบียนฟรี โดยแสดงบัตรเชิญหรือนามบัตรพร้อมกรอกใบลงทะเบียน
  • โปรดแต่งกายสุภาพ ไม่อนุญาตให้ผู้ใส่กางเกงขาสั้นและสวมรองเท้าแตะเข้าชมงาน
  • ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้เข้าชมงานโดยไม่แจ้งเหตุผล

เงื่อนไขการเข้าชมงานสำหรับนักศึกษา

  • นักศึกษาอนุญาตให้เข้าชมงานเฉพาะวันเสาร์และต้องสวมเครื่องแบบนักศึกษาเท่านั้น (โปรดติดต่อผู้จัดงานล่วงหน้าก่อน 31 พฤษภาคม 2562)
Plan to visit Industry Zones: Recommended
Registration Counter at:
Hall 98
Hall 98
Hall 106/Hall 104
Hall 98
Hall 106/Hall 104
Hall 106/Hall 104
Hall 106/Hall 104
Hall 98
Hall 106/Hall 104